Όραμα της Κλινικής «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ» MON. Α.Ε. είναι
να αποτελεί ένα πρότυπο ιδιωτικό θεραπευτήριο για περίθαλψη των ψυχικά ασθενών
παρέχοντας υψηλές υπηρεσίες υγείας με πιστοποιημένη την στράτευσή της στην συνεχή
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του και στην ικανοποίηση του του ασθενή.
Η Διεύθυνση, τα διοικητικά στελέχη και όλο το προσωπικό της κλινικής πιστεύει στην
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και στη συνεχή βελτίωση και δεσμεύεται στις
ακόλουθες αρχές που συνιστούν την Πολιτική Ποιότητας της κλινικής:

 • Την ανεξαρτησία της Διοίκησης και του προσωπικού της κλινικής από οποιαδήποτε
  επιρροή, ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία και η ακεραιότητα των υπηρεσιών υγείας
  που παρέχονται.
 • Την πιστή εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος
  Ποιότητας, σύμφωνα:
  ✓ με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001 και ΕΝ 15224 τα οποία χρησιμοποιούνται ως βάση
  για την ανάπτυξη του Συστήματος Ποιότητας σε όλη την κλινική,
  ✓ τις απαιτήσεις ποιότητας για τις υπηρεσίες υγείας στον ασθενή,
  ✓ τους κανονισμούς οργανισμών και τις νομοθετικές κατευθύνσεις σχετικά με την
  εφαρμογή ειδικών διεργασιών (πχ διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων)
  ✓ τα εξειδικευμένα πρότυπα ISO βάσει των οποίων έχουν αναπτυχθεί τα επιμέρους
  συστήματα ποιότητας στην λειτουργία της κλινικής: Σύστημα Ασφάλειας και Υγιεινής
  των Τροφίμων, Υγιεινής, Καθαριότητας και Ασφάλειας.
  ✓ όλους τους πολιτειακούς/νομικούς/κοινοτικούς κανόνες και της οδηγίες της
  Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή υπηρεσιών υγείας και την λειτουργία των
  κλινικών.
 • Τη συνεχή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, ασφάλειας και εξυπηρέτησης
  στους πελάτες που να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της πιστοποίησης ISO 9001 και των
  διαστάσεων ποιότητας όπως περιγράφονται στο ΕΝ 15224.
 • Τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο
  τεχνογνωσίας, επικαιροποίησης της επιστημονικής γνώσης και διασφάλισης της ποιότητας
  των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Την ενεργητική συμμετοχή του ασθενούς κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της
  θεραπείας του.
 • Τη συνεχή ενημέρωση του προσωπικού ώστε ο κάθε εργαζόμενος να έχει πλήρη
  επίγνωση της σημασίας που έχουν οι πράξεις του στη σωστή εφαρμογή του γενικού
  συστήματος ποιότητας στη λειτουργία του τμήματός του.
 • Την τήρηση εσωτερικών ελέγχων ποιότητας σε όλα τα τμήματα της κλινικής.
 • Την καταγραφή, αξιολόγηση και λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των
  πιθανών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν κατά την παροχή των υπηρεσιών.
 • Τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και εξασφάλιση των κατάλληλων εγκαταστάσεων και
  περιβαλλοντικών συνθηκών για την παροχή των υπηρεσιών υγείας στους πελάτες μας.
 • Την αποδοτική συντήρηση, διακρίβωση ή/και επαλήθευση του εξοπλισμού.
 • Τη συνεχή ενημέρωση και παρακολούθηση των διεθνών επιστημονικών προτύπων και
  της βιβλιογραφίας που σχετίζεται με όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας της κλινικής.
 • Τη τήρηση και τη συνεχή βελτίωση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στη λειτουργία
  όλων των τμημάτων της κλινικής.
 • Την έγκυρη αντιμετώπιση παραπόνων βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών.
  Οι παραπάνω Αρχές επιτυγχάνονται μέσα από:
 • την μέτρηση δεικτών και την θέσπιση ολοένα και υψηλότερων στόχων οι οποίοι
  ανασκοπούνται σε συστηματική βάση.
 • τη συνεχή διερεύνηση της ικανοποίησης των αναγκών και των προσδοκιών των
  πελατών.
 • τη διαρκή λήψη διορθωτικών ενεργειών, θεωρώντας τα παράπονα πελατών, τις
  αποκλίσεις και μη συμμορφώσεις καθώς και τα οποιαδήποτε προβλήματα του νοσοκομείου
  ως ευκαιρίες για βελτίωση.
 • Τη διαρκή εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την εξουδετέρωση πιθανών
  προβλημάτων.
 • Την ανάπτυξη Πρωτοκόλλων.
  Η Διεύθυνση της κλινικής δεσμεύεται στην παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων
  για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας και για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας
  των υπηρεσιών της. Επίσης δεσμεύεται στη χρήση ορθών επιστημονικών πρακτικών με στόχο
  την αξιοπιστία του διαγνωστικού και θεραπευτικού αποτελέσματος για τον πελάτη / ασθενή.
  Η Διεύθυνση της κλινικής διασφαλίζει ότι διατηρείται η ακεραιότητα του Συστήματος
  Ποιότητας, όταν σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται αλλαγές σε αυτό. Ο Διευθυντής και οι
  υπεύθυνοι των τμημάτων έχουν την ευθύνη της εφαρμογής στην πράξη των αρχών της
  Πολιτικής Ποιότητας από όλο το προσωπικό της κλινικής. Όλο το προσωπικό της κλινικής που
  εμπλέκεται στις διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας έχει την ευθύνη να ενημερώνεται για
  την τεκμηρίωση της ποιότητας και να εφαρμόζει την Πολιτική Ποιότητας και τις Διαδικασίες
  του Συστήματος στην εργασία του. Η Πολιτική Ποιότητας χαράσσεται από τη Διεύθυνση και
  ανασκοπείται περιοδικά.

Τρίκαλα, 07 Σεπτεμβρίου 2023


Για την κλινική “Οίκος Γαλήνης Η Αγία Αναστασία Χ Στοφόρου” ΜΟΝ. Α.Ε.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος
Κωνσταντία Χ. Στοφόρου MD PhD
Νευροχειρουργός