Ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας σημαίνει την παροχή της καλύτερης διαθέσιμης
περίθαλψης στον ασθενή, δηλαδή να πραγματοποιείται αυτό που χρειάζεται, στον
κατάλληλο χρόνο, με το σωστό τρόπο, στο άτομο που το έχει ανάγκη, εξασφαλίζοντας
το βέλτιστο αποτέλεσμα (Department of Health, UK, 2003).

Η Ψυχιατρική Κλινική ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ έχοντας την γνώση και την εμπειρία στον χώρο των ψυχιατρικών
και νοσηλευτικών υπηρεσιών και μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των
εμπλεκόμενων παραγόντων (διεύθυνση, Ιατρικό & Νοσηλευτικό προσωπικό,
προμηθευτές αλλά κυρίως των Ασθενών της) διασφαλίζει την επιτυχημένη
ολοκλήρωση των έργων της.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της Ψυχιατρικής Κλινικής ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ Η
ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ Α.Ε.:
-Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των Ιατρικών Υπηρεσιών
της, όπου είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της
και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
-Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την Ποιότητα, μέσω της
ανάλυσης κινδύνων και των ευκαιριών για βελτίωση, σε όλα τα τμήματα της
Κλινικής. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό
επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης
Ποιότητας από την Διοίκηση της Κλινικής.
-Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των ιατρών και
των νοσηλευτών ώστε να παράγουν την Ποιότητα σε κάθε δραστηριότητα τους.
-Παρακολουθεί, μετράει, αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες,
ώστε να προάγεται και να διασφαλίζεται η Ποιότητα.
– Η Κλινική δεσμεύεται να τηρεί και να εφαρμόζει τις νομικές και κανονιστικές
απαιτήσεις.
-Μεριμνά και παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα και την Εκπαίδευση και
φροντίζει για τις άριστες σχέσεις Διοίκησης-Ιατρών-Νοσηλευτών-Λοιπού
Προσωπικού.

Η Ψυχιατρική Κλινική ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ.ΣΤΟΦΟΡΟΥ Α.Ε.
δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών υγείας, υψηλής ποιότητας. Σήμερα, η
κλινική διαθέτει μακρά εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό,
παρέχοντας νοσηλεία υψηλού επιπέδου και αυτό που μπορεί να εγγυηθεί είναι
ΠΟΙΟΤΗΤΑ σε κάθε παροχή των υπηρεσιών της προς τους ασθενείς.

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος
Δρ. Κωνσταντία Χ. Στοφόρου