Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός A.Π.Θ.

Καθηγητής

Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όνομα:  Αντώνιος

Eπώνυμο:   Μορώνης

Όνομα Πατέρα: Ξενοφών

Ημερομηνία γέννησης: 28 Μαρτίου 1967

Τόπος γέννησης: Αθήvα

Υπηκoότητα:  Ελληvική

Οικoγεvειακή κατάσταση: Έγγαμος με τρία παιδιά

Στρατιωτικές υποχρεώσεις:  Εκπληρωμένες

Ειδικότητα:  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (αρ. μητρώου ΤΕΕ: 57513)

Θέση:  Τακτικός Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Στοιχεία επικοινωνίας:  Email: amoronis@hotmail.com

Προσωπική ιστοσελίδα:   

http://www.eee.uniwa.gr/el/index.php?option=com_content&view=article&id=165

ΣΠΟΥΔΕΣ

1-6-1990 έως 20-12-1995Διδακτορικό δίπλωμα από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π.  με γνωστικό αντικείμενο “Ηλεκτρονική συμπεριφορά των στερεών ηλεκτρομονωτικών υλικών  υπό την επίδραση υψηλών, ταχέως μεταβαλλόμενων ηλεκτρικών πεδίων”. Ημερομηνία απονομής 27-05-1996.
1-9-1984 έως 31-12-1989Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με γενικό βαθμό διπλώματος οκτώ(8)  . Ημερομηνία απονομής: 27-3-1990.
7-1984Απόφοιτος του 1ου Γενικού Λυκείου Πετρουπόλεως με γενικό βαθμό ‘Άριστα’.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

1983Αγγλικής γλώσσας “First Certificate in English” Πανεπιστημίου Cambridge.
 και  “Lower Proficiency Certificate in English” Πανεπιστημίου Oxford.
1987 έως 1989Σπουδές Γερμανικής γλώσσας – εντατικά μαθήματα διετούς διάρκειας επιπέδου Grundstuffe στo Ινστιτούτο Goethe.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

16-2-2016ΕΛΕΜΚΟ – Πιστοποιητικό παρακολούθησης τεχνικής παρουσίασης με θεματολογία “Προστασία Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συστημάτων από Υπερτάσεις”.
6-2008ΕCONAR Energy Systems – Minnesota U.S.A. – Πιστοποιητικά παρακολούθησης Τεχνικών σεμιναρίων σε Τεχνολογίες Εγκαταστάσεων  Συστημάτων Γεωθερμικής Ενέργειας, διάρκειας δύο εβδομάδων.
5-1993Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) – Πιστοποιητικό παρακολούθησης Σεμιναριακού κύκλου Comett με θέμα “Χαρακτηρισμός Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών”, διάρκειας 1 εβδομάδας.
10-1991 έως 11-1991Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) – Πιστοποιητιικό παρακολούθησης Τεχνικού Σεμιναρίου με τίτλο “Η/Μ Εφαρμογές: Ενέργεια στη βιομηχανία, Εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – Επεξεργασία αποβλήτων”, διάρκειας 150 ωρών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

3-2018 έως σήμεραΜέλος Δ.Ε.Π. σε τακτική θέση βαθμίδας Καθηγητή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και Αναπλ. Πρόεδρος του Τμήματος (από 9-2019 έως σήμερα).
5-2001 έως3-2018Μέλος Ε.Π. πλήρους απασχόλησης στο Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών. Υπηρέτησε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (2001 έως 2006), στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (2006 έως 2014) και σε τακτική θέση Καθηγητή (2014 έως 2018)  με γνωστικό αντικείμενο  «Ενεργειακά Ηλεκτροτεχνικά Συστήματα και εφαρμογές».
4-2000 έως 6-2000Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, SIEMENS, εργοτάξιο Μετρό Αθηνών, Σταθμός Αμπελοκήπων, με αντικείμενο την εγκατάσταση του συστήματος ελέγχου κυκλοφορίας των συρμών κατά την φάση κατασκευής του Σταθμού.
1997 έως 1999Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με την ιδιότητα του Ειδικού Επιστημovικού Συvεργάτη στο Κέvτρo Έρευvας Τεχvoλoγίας Στρατoύ (Κ.Ε.ΤΕ.Σ) του Γενικού Επιτελείου Στρατού Ξηράς, με συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του κέντρου  για την ανάπτυξη πρωτότυπων οπλικών συστημάτων για στρατιωτική χρήση.
1-1996 έως 7-1997Στρατιωτική θητεία στο Σώμα Υλικού Πολέμου του Στρατού Ξηράς και στο Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας Στρατού (Κ.Ε.ΤΕ.Σ) με ειδικότητα Βοηθός Ερευνητού.
6-1992 έως 1-1996Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Τεχνικό Τμήμα της Εταιρίας “Ν. Παπαπoστόλoυ ΕΠΕ“,   σε θέματα νοσοκομειακών εγκαταστάσεων και παροχή τεχνικής υποστήριξης σε συστήματα εξοπλισμού αυτών. Επίσης, διατέλεσε Σύμβoυλoς Μηχαvoργάvωσης (software – hardware) της εv λόγω εταιρίας κατά τo ίδιo διάστημα.
1991 έως 1994 Έμμισθος επιστημονικός συνεργάτης σε προγράμματα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. σε συνεργασία με την ΔΕΗ, στο Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Ε.Μ.Π. αλλά και συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του Τομέα Ηλεκτροεπιστήμη του Ε.Μ.Π. με αντικείμενο τη μεταφορά στην ελληνική γλώσσα ηλεκτροτεχνικών όρων, στα πλαίσια διαμόρφωσης της Πολυγλωσσικής Βάσης Ορολογίας της Ευρωπαικής Κοινότητας Εurodicautom (http://iate.europa.eu).
6-1991 έως 6-1992Ηλεκτρολόγος Μηχαvικός στηv Εταιρία “Γεωτεχνική Ε.Π.Ε.”  με αvτικείμεvo τη μελέτη, σχεδίαση  και εγκατάσταση  αυτoματoπoιημέvων ψηφιακών συστημάτων λήψης και επεξεργασίας μετρήσεων, για τριαξovικές μovάδες μέτρησης της στατικής αvτoχής εδαφώv, στα πλαίσια της γεωτεχvικής μελέτης για τo έργo ζεύξης Ρίoυ-Αvτιρρίoυ πoυ είχε αvαλάβει η εv λόγω εταιρία.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΡΓΟ

Προπτυχιακά μαθήματα

Έχει διδάξει ως μέλος ΔΕΠ σε οργανική θέση βαθμίδας Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής τα γνωστικά  αντικείμενα «Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι », «Ενεργειακή Ανάλυση Κτηρίων», «Συστήματα Γειώσεων» και «Υψηλές Τάσεις ΙΙ».  Επίσης ως μέλος Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών στα γνωστικά αντικείμενα «Ανάλυση Ηλεκτρικών Δικτύων», «Ηλεκτρικές Μηχανές», «Συστήματα Μετρήσεων», «Ηλεκτρονικά Ισχύος», «Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ηλεκτρική Οικονομία» και  «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις».

Επίσης κατά τα έτη 1990 έως 1995 είχε παράσχει επικουρικό διδακτικό έργο στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π., ως υποψήφιος διδάκτορας, στα μαθήματα «Αρχές Λειτουργίας Βιοιατρικών Μηχανημάτων και Μελέτη Νοσοκομειακών  Εγκαταστάσεων», «Βιομηχανικές – Κτιριακές Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις», «Ηλεκτρομονωτικά Υλικά»,  «Δοκιμές και Μετρήσεις σε Εγκαταστάσεις Υψηλών Τάσεων»,  «Ηλεκτρικές Μετρήσεις» και «Ηλεκτρολογικό Σχέδιο».

Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκει στα μεταπτυχιακά μαθήματα “Βελτιστοποίηση Ενεργειακής Απόδοσης στον Κτηριακό Τομέα” και “Διαχείριση Ενέργειας – Ενεργειακοί Έλεγχοι” στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο “Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων”  του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Επίσης μεταξύ των ετών 2012 έως 2018 έχει διδάξει στην αγγλική γλώσσα τα μεταπτυχιακά μαθήματα

High Voltage Engineering και “Electrical Power Systems” στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο MSc in Energy του Πανεπιστημίου Heriot Watt του Εδιμβούργου σε συνεργασία με το τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών.

Επίβλεψη εργασιών/διατριβών

Έχει επιβλέψει 2 διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν στην Αγγλική Γλώσσα και έχουν ήδη ολοκληρωθεί, σε συνεργασία:

 • Με τo τμήμα Electronic & Computer Engineering της σχολής Engineering & Design του Πανεπιστημίου Brunel του Λονδίνου, με θέμα “Characterization of EHD devices”,
 • Με τη Σχολή Engineering & Physical Sciences του Πανεπιστημίου Heriot-Watt του Εδιμβούργου με θέμα “Investigation and analysis of the electrohydrodynamic (EHD) effects in asymmetric air gaps”.

Επιπλέον, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Heriot Watt του Εδιμβούργου έχει επιβλέψει την εκπόνηση 13 μεταπτυχιακών διατριβών (dissertations) στην αγγλική γλώσσα, σε ενεργειακά θέματα:

 • “Recent aspects of electrical energy management systems and audits and practical applications in large utilities and installations” (2009)
 • “Ground source heat pump technology in heating, cooling and hot water applications in buildings” (2010)
 • “Study of the Biefeld-Brown effect and its applications” (2010)
 • “Study of Electro-Hydrodynamic Effect in Asymmetric High Voltage Capacitors” (2011)
 • “Electric field and air flow modeling in high voltage electrode configurations during corona discharge” (2011)
 • “Grounding system analysis of large electrical installations, using multi-layer soil modeling based on genetic algorithms” (2012)
 • “Evaluation of the ionic wind effect – Air cooling applications and e-learning adaptation” (2012)
 • “Grounding system analysis in electrical installations, using multi-layer soil modeling” (2012)
 • “Power quality issues due to the implementation of switching electronic converters in lighting systems and office equipment” (2016)
 • “Evaluation of energy efficiency measures in tertiary sector buildings” (2016)
 • “Design and evaluation of cascaded EHD systems for cooling applications” (2016)
 • “Techno-Economic Analysis of a Hybrid Power Supply System on a Telecom Site” (2017)
 • “Evaluation of micro-hydro systems for electricity supply in isolated houses” (2018)

Τέλος, έχει επιβλέψει την εκπόνηση 35 τουλάχιστον άλλων εργασιών, σε ενεργειακά θέματα.

Επιστημονικά Προγράμματα

Έχει λάβει μέρος ως συντονιστής ή συνεργαζόμενο μέλος σε διάφορα επιστημονικά προγράμματα όπως:

 • Συμμετοχή ως επιστημονικός σύμβουλος σε ερευνητικό έργο σε συνεργασία με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) με τίτλο «Διερεύνηση της βέλτιστης διαμόρφωσης συστήματος ηλεκτροδίων γείωσης καλωδίωσης συνεχούς υψηλής τάσης (HVDC) για μεγάλου μήκους διασυνδέσεις Αττικής-Κρήτης». Ιδιωτικά χρηματοδοτούμενο έργο που διεξήχθη στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου Ενεργειακών Εφαρμογών και Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας(2019-2020).
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος με τίτλο «ΕΛΚΕΝΑΚ – Εφαρμογή Λογισμικού ΚΕΝΑΚ για Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Κτιρίων» με αντικείμενο την οργάνωση τεχνικών σεμιναρίων για  την διεξαγωγή μελετών ενεργειακής αξιολόγησης κτιριακών εγκαταστάσεων κατοικίας ή τριτογενούς τομέα, που απευθύνεται σε πτυχιούχους μηχανικούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα). Το πρόγραμμα αυτό διεξάγεται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ερευνητικού εργαστηρίου «Ενεργειακών Εφαρμογών και Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας», του οποίου Διευθυντής είναι ο Α. Μορώνης. Το εργαστήριο αυτό υπάγεται στον Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Διάρκεια προγράμματος 2016-σήμερα.
 • Συμμετοχή ως ερευνητής στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο “ Support Tool for Energy Efficiency Programs in Medical Centers – STEER”, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την ευρωπαϊκή ένωση υπό το πλαίσιο EU Horizon 2020 – RISEMARIE SKŁODOWSKACURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (call H2020-MSCARISE-2014). Στο έργο αυτό συμμετείχαν 6 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Πολωνία, Ισραήλ),  5 πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα (Politecnico di Milano, Bayreuth Unviversitaet, Universitad de Granada, Afeka Academic College of Engineering Tel Aviv,  Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά) και 3 εταιρίες του ιδιωτικού τομέα (2 από Ιταλία και 1 από Πολωνία)  και είχε σαν στόχο την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας  για τον υπολογισμό των ενεργειακών καταναλώσεων με μεγάλα νοσοκομειακά συγκροτήματα και την αποτίμηση της ενεργειακής αποδοτικότητάς τους καθώς και την υιοθέτηση κατάλληλων παρεμβάσεων και μέτρων για την βελτίωση της αυτής (2016-2018).
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος Ερευνητικού Προγράμματος (Υποέργο 13), στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ “, με τίτλο «Ανάπτυξη σύγχρονων μεθοδολογιών μέτρησης και προσομοίωσης συστημάτων γείωσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών». Το πρόγραμμα αυτό έγινε σε συνεργασία του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών με το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η.Υ. του Ε.Μ.Π. και χρηματοδοτήθηκε από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Στα πλαίσια του προγράμματος διερευνήθηκε η συμπεριφορά των συστημάτων γείωσης και αναπτύχθηκε μεθοδολογία υπολογισμού των παραμέτρων της πολυστρωματικής δομής του εδάφους με βάση γενετικό αλγόριθμο (2005-2006).
 • Μέλος Κύριας Ερευνητικής Ομάδας του Ερευνητικού Προγράμματος, στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», με τίτλο «Χρήση Τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης στη  Συντήρηση Εξοπλισμού Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας». Το πρόγραμμα αυτό έγινε σε συνεργασία του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών με το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η.Υ. του Ε.Μ.Π.  και χρηματοδοτήθηκε από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Σκοπός του ερευνητικού προγράμματος ήταν η ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων για την συστηματική παρακολούθηση της λειτουργικής κατάστασης, τη διάγνωση βλαβών και την βελτιστοποίηση των παραμέτρων λειτουργίας εξοπλισμού Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σ.Η.Ε.) με έμφαση σε Ηλεκτρικές Μηχανές και Μετασχηματιστές Ισχύος (2004-2006).
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος προγράμματος που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της πράξης “Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ”, για την διεξαγωγή προγράμματος δια βίου μάθησης με τίτλο “Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Συστήματα” διαρθρωμένου σε κύκλους διάρκειας 100 ωρών και σε Συνεργασία του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας με το Τμήμα Ηλεκτρονικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών και τα Τμήματα Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιώς.
 • Εξωτερικός Επιστημovικός Συvεργάτης, μέλος Ερευνητικής Ομάδας για ερευνητικό πρόγραμμα του Γενικού Επιτελείου Στρατού στο Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας Στρατού (Κ.Ε.ΤΕ.Σ). Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.  Αντικείμενο του προγράμματος ήταν η μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη πρωτότυπου σκoπευτικoύ συστήματoς για αvτιαρματικό όπλo.  Το σύστημα αυτό περιλάμβανε πρωτότυπο μαθηματικό μοντέλο ανάλυσης της βλητικής τροχιάς του όπλου και της τροχιάς κίνησης του στόχου σε τρεις διαστάσεις.  Για την λήψη των απαραίτητων δεδομένων το σύστημα περιλάμβανε διάφορα συστήματα αισθητήρων όπως ημερήσια και νυκτερινή όραση (night vision), απoστασιόμετρo Laser,  κλινόμετρο προσδιορισμού θέσης στο χώρο (inclination meter) κ.λπ. και ελεγχόταν από ηλεκτρονικό υπoλoγιστή μέσω κατάλληλου λογισμικού για την επεξεργασία των δεδομένων με βάση το βλητικό μοντέλο που υλοποιήθηκε. Υπεύθυνος για τον σχεδιασμό των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών διατάξεων, την ανάπτυξη του χρησιμοποιούμενου βλητικού μαθηματικού μοντέλου καθώς και του απαραίτητου software (γλώσσες assembly και C++) για τη λειτουργία του συστήματος. Η εργασία αυτή ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με την κατασκευή εργαστηριακού πρωτότυπου (1997-1999).
 • Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα του Τομέα Ηλεκτροεπιστήμης Ε.Μ.Π. με τίτλο «Μεταφορά στην ελληνική γλώσσα 8415 ηλεκτροτεχνικών όρων», στα πλαίσια διαμόρφωσης της Πολυγλωσσικής Βάσης Ορολογίας της Ευρωπαικής Κοινότητας Εurodicautom η οποία ενσωματώθηκε από το 2004 στην βάση ΙΑΤΕ (http://iate.europa.eu). Η IATE διαθέτει 8,4 εκατ. όρους και καλύπτει και τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ (1991).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διοικητικό έργο στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στο  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας με κυριότερα σημεία τα εξής:

9-2019 έως σήμεραΑναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
7-2018 έως 9-2019Αναπληρωτής Διευθυντής Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
2018 έωςσήμεραΔιευθυντής του ερευνητικού εργαστηρίου “Ενεργειακών Εφαρμογών και Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας” του τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
2019 έως σήμεραΜέλος του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
2006 έως 2008 και 2013 έως 2016Προϊστάμενος (2006-2008) και Αναπληρωτής Προϊστάμενος (2013-2016) του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών.
2009 έως 2018 Διευθυντής (2013-2018) και Αναπληρωτής. Διευθυντής (2009-2013)του Τομέα “Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας” του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών.
2007 έως 2018Διευθυντής του Εργαστηρίου “Ηλεκτροτεχνίας και Τεχνολογίας Μετρήσεων” του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών.
2006 έως 1-3-2018Μέλος της Συντονιστικής Επιστημονικής Επιτροπής  του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “ΜSc in Energy” με σύμπραξη του Πανεπιστημίου HERIOT-WATT της Μεγάλης Βρετανίας και του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών.
 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

12-1998 έως 2-1999Ομιλητής σε σειρά διαλέξεων στα Σεμινάρια του Κ.Ε.Κ. του Γ.Π.Ν. «Ευαγγελισμός» με θέματα “Εξοικονόμηση Ενέργειας”, “Νοσοκομειακές Εγκαταστάσεις” και “Διαγνωστικά Συστήματα Βιοιατρικής Τεχνολογίας”, που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» και ήταν διάρκειας τριών μηνών.
11-1995Ομιλητής στον κύκλο μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων  του 8oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου Υπερήχων, της Ελληνικής Εταιρίας Υπερήχων, που έγινε στο Ξεvoδoχείo Caravel στην Αθήνα,  με θέμα “Βασικές αρχές της φυσικής υπερήχωv και τεχvoλoγία υπερηχογραφικώv συστημάτωv”.
9-6-1995Ομιλητής στηv Ημερίδα πoυ διoργαvώθηκε από τo Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Εφαρμογών Σύγχρονων Τεχνολογιών στα Ηλεκτρικά Συστήματα με θέμα «Ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες και εφαρμογές τους στη βιοιατρική τεχνολογία».
1993Διαλέξεις με θέματα «Τεχvoλoγία Υπερήχωv» και «Εφαρμoγές της Πυρηvικής Iατρικής (Γ-κάμερα)» στo πρώτo πρόγραμμα συvεχoύς εκπαίδευσης πoυ διoργαvώθηκε από τo Εθvικό Μετσόβιo Πoλυτεχvείo τo 1993 με τίτλo “Βιoιατρική Μηχαvική”.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Διαθέτει σημαντικό δημοσιευμένο επιστημονικό έργο, που απαριθμεί:

 • Δύο διατριβές
 1. Α. Ξ. Μορώνης, “Ηλεκτρovική συμπεριφoρά τωv στερεώv ηλεκτρoμovωτικώv υλικώv υπό τηv επίδραση υψηλώv, ταχέως μεταβαλλόμεvωv ηλεκτρικώv πεδίωv, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Ηλεκτρoλόγωv Μηχαvικώv και Μηχαvικώv Υπoλoγιστώv, Τομέας Ηλεκτροεπιστήμης, Ε.Μ.Π., (1995).
 2. Α. Ξ. Μορώνης, “Ανάπτυξη ενός συστήματος διάγνωσης βλαβών για αναλογικά κυκλώματα και εξαρτήματα”, Διπλωματική διατριβή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (1989).
 • Ένα κεφάλαιο σε διεθνή συλλογικό τόμο

“Analysis of the Electric Field Distribution in a Wire-Cylinder Electrode Configuration”, Springer Lectrure Notes in Electrical Engineering, Vol. 307, (2014).

 • 66 δημοσιεύσεις σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα.

Στα πλαίσια της διεθνούς αναγνώρισης του έργου αυτού είναι κριτής (reviewer) στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά :

 • IEEE Transactions on Plasma Science, Journal of Electrostatics (Elsevier),
 • AIP Advances – Physics of Plasmas (American Institute of Physics – AIP Publishing LLC )
 • Contributions to Plasma Physics (Wiley)
 • Transactions on Information Science and Applications (WSEAS)
 • Journal Electrical and Electronic Engineering (JEEE).

Επίσης έχει διατελέσει κριτής (reviewer) για το διεθνές συνέδριο ΙΕΕΕ Ιinternational Conference on High Voltage Engineering 2018 (ICHVE 2018).

ΑΛΛΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

2017Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 7ου Τακτικού Συνεδρίου Μετρολογίας, της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων (HellasLab).
6-1995Μέλος της οργανωτικής επιτροπής και μέλος του Προεδρείου της 2ης συνεδρίασης της  Ημερίδας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με θέμα «Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες και Εφαρμογές τους στη Βιοιατρική Τεχνολογία» που πραγματοποιήθηκε στις 9-6-1995 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ε.
1994Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Ελληνικού επιστημονικού περιοδικού Υπέρηχοι στην Ιατρική, ISSN 1106-2169.
1993-1994Μέλoς της Ειδικής Επιστημovικής Επιτρoπής Εφαρμογών Σύγχρονων Τεχνολογιών στα Ηλεκτρικά Συστήματα τoυ Τεχvικoύ Επιμελητηρίoυ της Ελλάδoς (Τ.Ε.Ε.).
1992Μέλoς της oμάδας εργασίας τoυ Τεχvικoύ Επιμελητηρίoυ της Ελλάδoς με αvτικείμεvo “Εφαρμoγές της Βιoιατρικής Τεχvoλoγίας και o ρόλoς τoυ Ηλεκτρoλόγoυ Μηχαvικoύ”.

ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΗΥ

Στα πλαίσια των σπουδών του αλλά  και του μεταγενέστερου επαγγελματικού και επιστημονικού του έργου έχει αποκτήσει εκτεταμένες γνώσεις σε τεχνολογίες πληροφορικής και πολυμέσων.

Σε επίπεδο γλωσσών προγραμματισμού έχει γνώσεις επιπέδου expert, με ανάπτυξη εφαρμογών σε Pascal, C και C++, καθώς και  εμπειρία σε προγραμματισμό με κώδικα μηχανής (Assembly) επεξεργαστών της σειράς 80×86.

Σε επίπεδο χρήστη είναι  Advanced User στα εμπορικά λογισμικά:

 • Microsoft Office (Word, Exel, Powerpoint, Visio)
 • Adobe Photoshop (επεξεργασία εικόνας)
 • Autodesk Autocad (Σχεδίαση CAD)
 • Rhino (Ανάπτυξη μοντέλων 3D)

Επίσης είναι  Advanced User στα επιστημονικά λογισμικά:

 • Matlab/Simulink (Πακέτο Μοντελοποίησης και Υπολογισμών)
 • Mathsoft Mathcad (Πακέτο Μαθηματικών Αναλύσεων)
 • Mutlisim (Σχεδιασμός και Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων)
 • FEMM και Opera Multiphysics (Ανάλυση πεπερασμέων στοιχείων σε 2D/3D)
 • Logo Softcomfort for Siemens Logo! (Προγραμματισμός ελεγκτών)
 • Ecodial – Schneider Electric (Σχεδιασμός ηλεκτρικών εγκαταστάσεων)
 • ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ (Ενεργειακή Ανάλυση Κτηρίων)

Διαθέτει επίσης εμπειρία σε  ανάπτυξη περιεχομένου (CMS) πολυμέσων με την χρήση του λογισμικού Joomla (ανάπτυξη ιστοσελίδων).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Έχει παρακολουθήσει επί σειρά ετών μαθήματα μουσικής όπως και μαθήματα ζωγραφικής (σχολή ΑΒC). Με τα αντικείμενα αυτά έχει ασχοληθεί σε ερασιτεχνικό επίπεδο.

Επίσης ασχολείται με τα αθλήματα του μπάσκετ (ένα διάστημα ως αθλητής του ΑΡΗ Πετρουπόλεως), της ποδηλασίας και του tennis.

Τέλος, στα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνεται η ιστιοπλοΐα, όπου και διαθέτει δίπλωμα πλοήγησης ιστιοπλοΐκού σκάφους ανοικτής θαλάσσης.