Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός A.Π.Θ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όνομα:  Αντώνιος

Eπώνυμο:   Μορώνης

Όνομα Πατέρα: Ξενοφών

Ημερομηνία γέννησης: 28 Μαρτίου 1967

Τόπος γέννησης: Αθήvα

Υπηκoότητα:  Ελληvική

Οικoγεvειακή κατάσταση: Έγγαμος με τρία παιδιά

Στρατιωτικές υποχρεώσεις:  Εκπληρωμένες

Ειδικότητα:  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (αρ. μητρώου ΤΕΕ: 57513)

Θέση:  Τακτικός Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Στοιχεία επικοινωνίας:  Email: amoronis@hotmail.com

Προσωπική ιστοσελίδα:   

http://www.eee.uniwa.gr/el/index.php?option=com_content&view=article&id=165

ΣΠΟΥΔΕΣ

1990-1995Διδακτορικό δίπλωμα από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π.  με γνωστικό αντικείμενο “Ηλεκτρονική συμπεριφορά των στερεών ηλεκτρομονωτικών υλικών  υπό την επίδραση υψηλών, ταχέως μεταβαλλόμενων ηλεκτρικών πεδίων”. Ημερομηνία απονομής 27-05-1996.
1984-1989Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με γενικό βαθμό διπλώματος οκτώ(8)  . Ημερομηνία απονομής: 27-3-1990.
1984Απόφοιτος του 1ου Γενικού Λυκείου Πετρουπόλεως με γενικό βαθμό ‘Άριστα’.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

1983Αγγλικής γλώσσας “First Certificate in English” Πανεπιστημίου Cambridge.
 και  “Lower Proficiency Certificate in English” Πανεπιστημίου Oxford.
1987-1989Σπουδές Γερμανικής γλώσσας – εντατικά μαθήματα διετούς διάρκειας επιπέδου Grundstuffe στo Ινστιτούτο Goethe.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

2016 ΕΛΕΜΚΟ – Πιστοποιητικό παρακολούθησης τεχνικής παρουσίασης με θεματολογία “Προστασία Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συστημάτων από Υπερτάσεις”.
2008 ΕCONAR Energy Systems – Minnesota U.S.A. – Πιστοποιητικά παρακολούθησης Τεχνικών σεμιναρίων σε Τεχνολογίες Εγκαταστάσεων  Συστημάτων Γεωθερμικής Ενέργειας, διάρκειας δύο εβδομάδων.
1993Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) – Πιστοποιητικό παρακολούθησης Σεμιναριακού κύκλου Comett με θέμα “Χαρακτηρισμός Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών”, διάρκειας 1 εβδομάδας.
1991 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) – Πιστοποιητιικό παρακολούθησης Τεχνικού Σεμιναρίου με τίτλο “Η/Μ Εφαρμογές: Ενέργεια στη βιομηχανία, Εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – Επεξεργασία αποβλήτων”, διάρκειας 150 ωρών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2018 έως σήμερα Μέλος Δ.Ε.Π. σε τακτική θέση βαθμίδας Καθηγητή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και Αναπλ. Πρόεδρος του Τμήματος (από 9-2019 έως 31/8/2021). Διευθυντής του εργαστηρίου Ενεργειακών Εφαρμογών και Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
2001 έως
2018
Μέλος Ε.Π. πλήρους απασχόλησης στο Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών. Υπηρέτησε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (2001 έως 2006), στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (2006 έως 2014) και σε τακτική θέση Καθηγητή (2014 έως 2018)  με γνωστικό αντικείμενο  «Ενεργειακά Ηλεκτροτεχνικά Συστήματα και εφαρμογές».
2000 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, SIEMENS, εργοτάξιο Μετρό Αθηνών, Σταθμός Αμπελοκήπων, με αντικείμενο την εγκατάσταση του συστήματος ελέγχου κυκλοφορίας των συρμών κατά την φάση κατασκευής του Σταθμού.
1997 έως 1999 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με την ιδιότητα του Ειδικού Επιστημovικού Συvεργάτη στο Κέvτρo Έρευvας Τεχvoλoγίας Στρατoύ (Κ.Ε.ΤΕ.Σ) του Γενικού Επιτελείου Στρατού Ξηράς, με συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του κέντρου  για την ανάπτυξη πρωτότυπων οπλικών συστημάτων για στρατιωτική χρήση.
1996 έως 1997Στρατιωτική θητεία στο Σώμα Υλικού Πολέμου του Στρατού Ξηράς και στο Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας Στρατού (Κ.Ε.ΤΕ.Σ) με ειδικότητα Βοηθός Ερευνητού.
6-1992 έως
1-1996
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Τεχνικό Τμήμα της Εταιρίας “Ν. Παπαπoστόλoυ ΕΠΕ“,   σε θέματα νοσοκομειακών εγκαταστάσεων και παροχή τεχνικής υποστήριξης σε συστήματα εξοπλισμού αυτών. Επίσης, διατέλεσε Σύμβoυλoς Μηχαvoργάvωσης (software – hardware) της εv λόγω εταιρίας κατά τo ίδιo διάστημα.
1991 έως 1994 Έμμισθος επιστημονικός συνεργάτης σε προγράμματα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. σε συνεργασία με την ΔΕΗ, στο Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Ε.Μ.Π. αλλά και συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του Τομέα Ηλεκτροεπιστήμη του Ε.Μ.Π. με αντικείμενο τη μεταφορά στην ελληνική γλώσσα ηλεκτροτεχνικών όρων, στα πλαίσια διαμόρφωσης της Πολυγλωσσικής Βάσης Ορολογίας της Ευρωπαικής Κοινότητας Εurodicautom (http://iate.europa.eu).
1991 έως 1992Ηλεκτρολόγος Μηχαvικός στηv Εταιρία “Γεωτεχνική Ε.Π.Ε.”  με αvτικείμεvo τη μελέτη, σχεδίαση  και εγκατάσταση  αυτoματoπoιημέvων ψηφιακών συστημάτων λήψης και επεξεργασίας μετρήσεων, για τριαξovικές μovάδες μέτρησης της στατικής αvτoχής εδαφώv, στα πλαίσια της γεωτεχvικής μελέτης για τo έργo ζεύξης Ρίoυ-Αvτιρρίoυ πoυ είχε αvαλάβει η εv λόγω εταιρία.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Έχει διδάξει σε ΑΕΙ γνωστικά  αντικείμενα σε διάφορα ενεργειακά θέματα όπως Ενεργειακή Ανάλυση Κτηρίων, Συστήματα Γειώσεων, Υψηλές Τάσεις, Ανάλυση Ηλεκτρικών Δικτύων, Ηλεκτρικές Μηχανές, Συστήματα Μετρήσεων, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής ΕνέργειαςΒιομηχανικές – Κτιριακές Ηλεκτρομηχανολογικές και Νοσοκομειακές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρομονωτικά Υλικά. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο έχει διδάξει μεταπτυχιακά μαθήματα σε θέματα Βελτιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης στον Κτηριακό Τομέα και Διαχείριση Ενέργειας και Ενεργειακών Ελέγχων, όπως και στην Αγγλική γλώσσα τα αντικείμενα High Voltage Engineering και Electrical Power Systems.

Έχει επιβλέψει στην Ελληνική και στην Αγγλική Γλώσσα διδακτορικές διατριβές και μεταπτυχιακές διατριβές σε ενεργειακά και άλλα θέματα. Επίσης έχει συμμετάσχει είτε ως μέλος είτε ως επιστημονικός υπεύθυνος σε διάφορα εθνικά και διεθνή επιστημονικά προγράμματα.

Το δημοσιευμένο επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει δύο διατριβές, δημοσίευση σε διεθνή συλλογικό τόμο (Springer Lectrure Notes in Electrical Engineering, Vol. 307, (2014)- οίκος Springer) καθώς και μεγάλο αριθμό επιστημονικών άρθρων σε εθνικά και διενή περιοδικά και συνέδρια. Έχει διατελέσει κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως IEEE Transactions on Plasma Science, Journal of Electrostatics (Elsevier), AIP Advances – Physics of Plasmas (American Institute of Physics – AIP Publishing LLC ), Contributions to Plasma Physics (Wiley) κ.λπ. αλλά και διεθενή συνέδρια όπως το ΙΕΕΕ Ιinternational Conference on High Voltage Engineering 2018 (ICHVE 2018).

Επίσης έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε διάφορες ημερίδες ή σεμινάρια καθώς και ως μέλoς Ειδικών Επιστημονικών Επιτροπών του Τεχvικoύ Επιμελητηρίoυ της Ελλάδoς (Τ.Ε.Ε.), όπως Ειδική Επιστημovική Επιτρoπή Εφαρμογών Σύγχρονων Τεχνολογιών στα Ηλεκτρικά Συστήματα και Εφαρμoγές της Βιoιατρικής Τεχvoλoγίας και o ρόλoς τoυ Ηλεκτρoλόγoυ Μηχαvικoύ.

ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΗΥ

Στα πλαίσια των σπουδών του αλλά  και του μεταγενέστερου επαγγελματικού και επιστημονικού του έργου έχει αποκτήσει εκτεταμένες γνώσεις σε τεχνολογίες πληροφορικής και πολυμέσων.

Σε επίπεδο γλωσσών προγραμματισμού έχει γνώσεις επιπέδου expert, με ανάπτυξη εφαρμογών σε Pascal, C και C++, καθώς και  εμπειρία σε προγραμματισμό με κώδικα μηχανής (Assembly) επεξεργαστών της σειράς 80×86.

Σε επίπεδο χρήστη είναι  Advanced User στα εμπορικά λογισμικά:

 • Microsoft Office (Word, Exel, Powerpoint, Visio)
 • Adobe Photoshop (επεξεργασία εικόνας)
 • Autodesk Autocad (Σχεδίαση CAD)
 • Rhino (Ανάπτυξη μοντέλων 3D)

Επίσης είναι  Advanced User στα επιστημονικά λογισμικά:

 • Matlab/Simulink (Πακέτο Μοντελοποίησης και Υπολογισμών)
 • Mathsoft Mathcad (Πακέτο Μαθηματικών Αναλύσεων)
 • Mutlisim (Σχεδιασμός και Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων)
 • FEMM και Opera Multiphysics (Ανάλυση πεπερασμέων στοιχείων σε 2D/3D)
 • Logo Softcomfort for Siemens Logo! (Προγραμματισμός ελεγκτών)
 • Ecodial – Schneider Electric (Σχεδιασμός ηλεκτρικών εγκαταστάσεων)
 • ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ (Ενεργειακή Ανάλυση Κτηρίων)

Διαθέτει επίσης εμπειρία σε  ανάπτυξη περιεχομένου (CMS) πολυμέσων με την χρήση του λογισμικού Joomla (ανάπτυξη ιστοσελίδων).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Έχει παρακολουθήσει επί σειρά ετών μαθήματα μουσικής όπως και μαθήματα ζωγραφικής (σχολή ΑΒC). Με τα αντικείμενα αυτά έχει ασχοληθεί σε ερασιτεχνικό επίπεδο.

Επίσης ασχολείται με τα αθλήματα του μπάσκετ (ένα διάστημα ως αθλητής του ΑΡΗ Πετρουπόλεως), της ποδηλασίας και του tennis.

Τέλος, στα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνεται η ιστιοπλοΐα, όπου και διαθέτει δίπλωμα πλοήγησης ιστιοπλοΐκού σκάφους ανοικτής θαλάσσης.